Ψυχομετρικές Ιδιότητες

Εγκυρότητα

Η δομική εγκυρότητα του FTT εξετάστηκε με δυο τρόπους: α) εσωτερική εγκυρότητα: με την εφαρμογή παραγοντικής ανάλυσης και την αντιπαράθεση των τιμών των παραγόντων του FTT και των μηχανισμών άμυνας, και β) εξωτερική εγκυρότητα: βάσει σύγκρισης με δομημένα ερωτημοτολόγια αξιολόγησης των διαστάσεων της προσωπικότητας και των διαταραχών όπως το Child Behavior Checklist for parents (CBCL), το Beck Youth Inventories (BY) και το Aggression Questionnaire (AQ) {βλ. Κ. Κουλάκογλου, (2010), To Τεστ των Παραμυθιών, εκδ. Projective FTT society, σελ.120-132}.

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία επανεξέτασης κυμαίνεται από μέτρια εώς υψηλή για την πλειονότητα των μεταβλητών {βλ. Κ. Κουλάκογλου, (2010), To Τεστ των Παραμυθιών, εκδ. Projective FTT society, σελ.133-135}.