Δεοντολογία

Δεοντολογία

Η αγορά, η εκπαίδευση και η χρήση του «Τεστ των Παραμυθιών» επιτρέπεται μόνο σε ψυχολόγους βάσει του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που διέπει τη χρήση οποιουδήποτε ψυχομετρικoύ εργαλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

www.intestcom.org/Guidelines και

(www.seps.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=278)